EKONOMIKA


Ekonomika je nauka o hospodaření.

Statky: věci, které slouží k uspokojení potřeb.
Výrobou si lidé opatřují statky k uspokojení potřeb. Výroba je základ fungování lidské společnosti.

Výrobní činitelé:

 1. Pracovní předměty: přenesou svoji hodnotu do hodnoty výrobku jednorázově
  např. suroviny, materiály.
 2. Pracovní prostředky: přenášejí svoji hodnotu do hodnoty výrobku postupně
  např. stroje, nástroje, budovy.
 3. Pracovní síla: schopnost člověka pracovat
  např. práce schopní lidé.

Výroba: Pracovní síla přeměňuje pracovní předmět pomocí pracovních prostředků.
Technologie: Způsob přeměny pracovního předmětu.
Výsledkem výroby je výrobek. Zboží je výrobek určený k prodeji.
Spotřeba: Použití statků k uspokojení potřeb.

Pracovní předměty a pracovní prostředky se souhrnně nazývají výrobní prostředky.

Výrobky:

 1. Výrobní prostředky
 2. Spotřební předměty (Statky)

Výdaje spojené s výrobou se nazývají náklady .


Otázkou však zůstává, které vlastnictví je výhodnější.
Jisté je toto: Při společenském vlastnictví výrobních prostředků jsou si všichni lidé rovni (někteří rovnější).


Hospodářský výsledek = Výnosy - Náklady

Výnosy > Náklady => HV = Zisk
Výnosy < Náklady => HV = Ztráta


Hospodářský výsledek je rozdíl výnosů a nákladů.
Jsou-li výnosy větší než náklady, je to zisk. Jsou-li výnosy menší než náklady, je to ztráta.


Na ekonomické jevy a procesy lze aplikovat matematické modely.
Tím se zabývá matematická ekonomie

Vzhledem k tomu, že některé ekonomické veličiny nelze přesně předvídat (např. spotřeba jistého zboží),
je nutno uvažovat i náhodný prvek.
Tím se zabývá ekonometrie


Zásada hospodárnosti: Dosahovat co nejlepších hospodářských výsledků při nejnižších nákladech.
"Za málo peněz hodně muziky."


Kdyby byl všech zdrojů dostatek, byla by jakákoliv ekonomie zbytečná.


Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)